Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Yn arwain at y Pasg, treuliodd ein heglwys ni rai wythnosau’n darllen efengyl Luc gyda’n gilydd. Cefais f’atgoffa eto am ganolbwynt Luc ar yr Iesu’n ymestyn at y tlawd, y drylliedig a’r rhai ar yr ymylon. Os yw Mathew’n dangos Duw’r Iddewon, Marc Dduw y Rhufeiniaid a John Dduw’r holl fyd, yna mae Luc yn bendant yn dangos Duw’r rhai alltud. Cymerwch bennod 6 o Luc yn enghraifft – mae’r Iesu’n gwella dyn â’r gwahanglwyf, mae’n maddau ac yn gwella dyn a barlyswyd, mae’n galw Mathew y casglwr trethi ac mae’n bwyta gyda phechaduriaid. Neu edrychwch ar bennod 18 o Luc – mae’r Iesu’n adrodd damhegion am weddw daer, un arall am Pharisead a chasglwr trethi, mae’n ceryddu’r disgyblion am wahardd plant rhag dod ato, ac yna mae’n rhoi’i olwg yn ôl i gardotyn dall.

Efallai mai adnod ganolog efengyl Luc yw’r un ym mhennod 19, adnod 10, pan ddywed yr Iesu amdano’i hun: ‘Daeth Mab y dyn i geisio ac i achub y colledig.’ Fel arweinwyr eglwys, mae’n beth da i ni edrych eto ac eto ar y ffordd y mae’r Iesu’n ymestyn at yr olaf, y lleiaf a’r rhai colledig. Mae’n ein hatgoffa o’n cenhadaeth a dylai beri i ni chwilio’n barhaol am ffyrdd y gall ein heglwysi ymwneud â’r byd coll o’n cwmpas â newyddion da yr Iesu.

Wrth i mi ysgrifennu’r blog hwn, yn llythrennol rwyf newydd ddychwelyd o daith genhadaeth i Facedonia – rydym wedi bod yn gweithio gyda 2 eglwys wedi’u plannu yno am rai blynyddoedd ac mae bugail yr eglwys yn ninas Stip bob amser wedi gofyn i’r Arglwydd am ffyrdd creadigol o gyrraedd at bobl golledig. Mae’n werth nodi 2 enghraifft ar y daith hon. Mae cymuned Sipsiwn Roma wedi cymryd hen ysbyty drosodd ac mae teuluoedd wedi bod yn byw yno, heb drydan na dwr, ers nifer o flynyddoedd. Gerllaw, mae eglwys uniongred wedi dewis anwybyddu teuluoedd y Roma, mae’r eglwys sy’n bartner i ni wedi gwneud yn siwr eu bod yn mynd at y teuluoedd. Pryd bynnag y mae tîm cenhadol yn ymweld, bob amser adeg y Nadolig a’r Pasg, rydym yn gallu talu am barseli bwyd a dillad ar gyfer pob teulu a down â hwy at ei gilydd er mwyn rhannu neges syml o’r efengyl wrth i ni roi’r parseli iddyn nhw fel arwydd o gariad Duw a’n cariad ni tuag atynt. Yn ystod un o’m hymweliadau cyntaf â Macedonia, cofiaf yn iawn sefyll ar lan afon ym medydd gwr a gwraig Roma.

Fy enghraifft orau serch hynny, yw fod yr elgwys yn Stip yn trefnu i bobl fynd i’r ysbyty lleol i roi gwaed. Roedd y bugail wedi bod yn gweddïo am arweiniad er mwyn cyrraedd y gymuned a chlywodd fod y cyflenwadau gwaed yn ddifrifol o isel yn yr ysbyty – felly nawr, dair gwaith y flwyddyn, mae aelodau’r eglwys, rhai o’u teuluoedd, ffrindiau, cymdogion a chydweithwyr i gyd yn mynd gyda’i gilydd i roi gwaed. Pan mae’r tîm cenhadol yn cyrraedd, gwahoddwn bob un sy’n rhoi gwaed i bryd o fwyd ‘diolch yn fawr’ yn ein gwesty. Maent yn cael tystysgrif oddi wrth yr ysbyty ac maent yn clywed neges o’r efengyl wedi bwyta. Mor rhwydd yw rhoi neges o’r efengyl i grwp o bobl sydd wedi rhoi eu gwaed i achub eraill!

Efallai y cymer ddigon o weddi, rhai sgyrsiau craff a pheth creadigrwydd i ddod o hyd iddyn nhw, ond nid yw’r olaf, y lleiaf a’r rhai coll yn rhy bell o’ch eglwys chi. Mae’n annhebygol y byddwch yn cyrraedd at Sipsiwn Roma nac yn trefnu rhoi gwaed, ond mae gan yr Arglwydd swyddogaeth unigryw ar gyfer eich eglwys er mwyn cyrraedd y tlawd, y drylliedig a’r rhai ar yr ymylon. Os ydych yn gwneud hynny eisoes, a bod gennych hanesion da i’w hadrodd, byddai Cymrugyfan wrth ei bodd yn eu clywed.

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd