Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Tebyg mae ychydig o bobl sy’n gwybod fod 2018 yn drichanmlwyddiant marwolaeth William Evans, Pencader. I rai pobl drist fel fi, mae yna unigolion o’r gorffennol sy’n destun ysbrydoliaeth barhaus. Y Duw a’u harweiniodd hwy, a’u cryfhaodd, yr Un roddodd fywyd a’r Un wnaeth dywallt eneiniad ar eu gweinidogaeth yw fy Nuw innau hefyd.

Beth bynnag, beth am William Evans? Wel, fel Anghydffurfiwr, cafodd ei addysgu mewn ysgol dan arweiniad Rhys Prydderch, yntau yn arweinydd cynulleidfa o ymneilltuwyr a fu, yn dilyn ei benderfyniad i wrthod addoli yn eglwys y plwyf, yn addoli mewn ogof am gyfnod ar ochrau Mynydd yr Epynt. Yn dilyn cael ei drwyddedu wedi Deddf Goddefiad 1689, symudodd i fod yn weinidog Sir Frycheiniog! Cafodd William ei alw i ofalu am gynulleidfa ym Mhencader, ond oherwydd diffyg arian i’w gynnal, bu’n byw ar incwm ei wraig am flynyddoedd. Estynnodd ei weinidogaeth, gan gymryd cyfrifoldeb goruchwyliaeth dros amryw o gynulleidfaoedd yn Sir Gaerfyrddin, galwad a barodd iddo gael ei adnabod fel gweinidog y Sir. Fel Prydderch, bu iddo hyfforddi cenhedlaeth newydd o arweinwyr ifanc oedd yn cael eu galw i weinidogaeth. Gan ei fod wedi ei argyhoeddi fod angen i’r rhain gael eu harfogi i gyflawni’r gwaith, cyhoeddodd Gemau Doethineb ynghyd a chyfieithiad o Gatecism Westminster.

Pan fyddaf yn cyfeirio at ddysgu o’n gorffennol, mae’n glir iawn fod y rhai hynny oedd yn gwasanaethu’r efengyl mewn dyddiau a fu yn ymwybodol iawn fod hyn yn her arbennig mewn gwlad o gymydau a phentrefi. Er bod Cymru wedi newid tipyn erbyn hyn, mae’n parhau i fod yn realiti fod yna her arbennig yn perthyn i geisio dirnad beth y mae tystiolaeth hyfyw i’r efengyl yn ei olygu mewn ardaloedd helaeth lle y mae daearyddiaeth a phatrymau demograffig yn golygu y bydd arweinwyr yn dal cyfrifoldeb dros ardaloedd eang. Yr oedd William Evans nid yn unig yn weithiwr dygn ei hun, ond gwnaeth ymdrech hefyd i hyfforddi eraill i weithio, i wasanaethu, ac i wneud hynny gydag ychydig iawn o gymorth ymarferol. Mewn cyfnod lle gwelwyd eneiniad yr Ysbryd mewn ffordd real iawn, mae’n bwysig sylweddoli fod y twf wedi deillio o weinidogaeth gweinidogion sirol, neu unigolion oedd a chyfrifoldeb dros ardaloedd eang, oedd yn gofalu am eu heglwysi eu hunain, ond hefyd yn hyfforddi ac arfogi eraill i weithio gyda hwy.

A wnewch chi flaenoriaethu gweddïo dros ein gwlad, yn gymunedau bychain, pentrefi, trefi a dinasoedd? Wnewch chi weddïo dros arweinwyr fydd, ar waethaf anawsterau daearyddol, yn gofalu am Gristnogion sy’n gorfod teithio’n helaeth i fod yn rhan o gynulleidfa o bobl Dduw? Wnewch chi weddïo y bydd arweinwyr newydd yn cael eu hadnabod, eu harfogi a’u hanfon? Er ei bod yn ffasiynol a strategol i ganolbwyntio ar ardaloedd poblog dinesig a threfol, a wnewch chi geisio gan yr Arglwydd fel unigolyn ac fel eglwys, faich dros Gymru gyfan, yn drefol a gwledig? A wnewch chi ofyn i’r Arglwydd am gyfleoedd i wasanaethu a chefnogi'r gwaith sydd eisoes ar y gweill o blaid yr efengyl, tra ar yr un pryd yn ceisio dirnadaeth i adnabod gweithwyr newydd i’r cynhaeaf?

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd