Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Yn ddiweddar, roeddwn yn siarad â ffrind i mi sydd newydd dorri tir newydd wedi rhai blynyddoedd yn trïo colli pwysau. A finne angen colli chydig o bwysi fy hun, roeddwn yn awyddus iawn i ddarganfod ‘cyfrinach’ ei lwyddiant. Tybed a oedd ganddo ‘bilsen hud’ a allai fy helpu i hefyd?

Ar y dechrau, doeddwn i ddim yn meddwl llawer o’i ateb. Eglurodd fel yr oedd, am rai blynyddoedd, wedi bod yn aelod o gampfa leol ond heb fynd yno o gwbl. Yna, un bore, wedi camu oddi ar y glorian am y canfed tro, yn sydyn gwawriodd arno! Wrth ymdrechu i ‘gyfrif calorïau’ a ‘bwyta’n iach’, roedd yr un peth a allai ei helpu ganddo eisoes. Roedd ganddo’n barod – fel offer hanfodol ar gyfer rhyw orchwyl, allwedd ar gyfer clo arbennig. Trysor wedi’i guddio ond wrth law ar hyd yr amser. Y funud honno, deallodd – gallai’r ‘peth’ hwn ond gweithio os oedd yn cael ei ddefnyddio. A dyna oedd y fflach oedd angen arno! Dim pilsen hud! I ddweud y gwir, roeddwn yn teimlo dipyn bach yn siomedig, ond fe wnaeth i mi feddwl.

Bellach mae bron yn flwyddyn a hanner ers i Gymru Gyfan gyhoeddi llyfr David Ollerton, ‘Cenhadaeth Newydd i Gymru’. Astudio Cymru y mae’r llyfr: ei phobl a’i chyd-destunau, ac mae’n edrych yn benodol ar y ffordd y mae gwahanol eglwysi’n mynd i’r afael â chenhadu. O ymchwil cynhwysfawr, mae David yn awgrymu ffyrdd ar gyfer ein cenhadu yn y dyfodol. Cafodd y llyfr ei lansio yn ystod dwy gynhadledd Cymru Gyfan yn 2016 a dilynwyd hynny gan 12 cyfarfod rhanbarthol ar draws y wlad i drafod y llyfr a’r hyn y dylai’n hymatebion iddo fod.

Ond tybed beth fu hanes y cannoedd o lyfrau a roddwyd i bawb a fynychodd y gynhadledd, neu a werthwyd yn y misoedd wedyn? Gawson nhw eu darllen? Gawson nhw eu defnyddio? A yw rhai o’r casgliadau a’r gwersi o fewn y llyfr wedi cael eu rhoi ar waith yn ein cenhadu fel eglwysi lleol?

Neu a yw’n trysor yn un sydd wedi’i guddio yn y golwg? Tybed a yw’r llyfr yn eistedd ar silff yn ein swyddfa, heb ei ddarllen? Efallai ei fod wedi’i ddarllen ond hyd yma, ni chafwyd cyfarfod gydag arweinwyr ein heglwys i weld pa ymateb, os oes un, sydd gennym i’r cynnwys?

Ga’ i eich annog i ddarllen y llyfr neu ail ddarllen os oes peth amser wedi mynd heibio, a’ch annog hefyd i drafod y daflen waith hon (Taflen_Waith.docx, Taflen_Waith.pdf) gydag arweinwyr eich eglwys? Yr hydref hwn, bydd Cymru Gyfan yn trefnu cyfarfodydd dilyniant ar draws y wlad i glywed storïau newyddion da, rhannu sut y mae pethau wedi mynd a sgwrsio am y modd y gallwn helpu’n gilydd yn ein ‘cenhadu i Gymru’ fel eglwysi yn y dyfodol.

Fel nad oedd aelodaeth campfa’n bilsen hud, nid yw’r llyfr yn honni bod yn un chwaith, ond fel aelodaeth campfa, bydd yn cymryd amser, egni a dyfalbarhad. Yn wahanol i’r gampfa, serch hynny, mae gennym help – Duw sydd yn ffyddlon, yn holl bwerus, un sydd wedi addo adeiladu Ei eglwys. Beth bynnag arall a wnawn, gadewch i ni beidio â chadw trysor gogoneddus yr efengyl yn guddiedig rhag byd sydd angen y trysor hwn gymaint.

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd