Am newyddion...


Sut y dechreuodd popeth

Sefydliad er plannu a thrawsnewid eglwysi yw Cymrugyfan, a ddechreuodd yn 2005.  Roedd David Ollerton, a oedd eisoes wedi bod yn arwain a phlannu eglwysi, wedi bod yn gweithio gyda Menter Eglwysi i helpu trawsnewid eglwysi Cymraeg eu hiaith i ddilyn model a ganddo ddyfodol dichonadwy.  Ar ddiwedd 2004 fe gafodd flwyddyn sabothol a theithiodd ledled Cymru gan edrych ar eglwysi newydd a oedd wedi llwyddo, cael trafferth neu fethu.  Ar ddiwedd hyn fe ysgrifennodd adroddiad o’r enw Waleswide, ac fe roddwyd ar led dros 500 gopi ohono i unrhyw un a oedd gyda diddordeb.  Gellir gweld testun yr adroddiad yn Aran Adnoddau’r wefan hon.

Mewn ymateb i hyn, fe awgrymodd Stuart Olyott, a oedd bryd hynny yn Gyfarwyddwr Bugeiliol Mudiad Efengylaidd Cymru, ddod ag arweinwyr ynghyd i drafod y materion.  Cafodd hyn ei gefnogi’n frwd gan Elfed Godding, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cynghrair Efengylaidd Cymru.  Fe roddodd ef holl staff ac adnoddau CE Cymru ar gael er mwyn trefnu Ymgynghoriad cyntaf Cymrugyfan yn y Drenewydd yn Hydref 2005.

Cyn hyn bu David yn gwahodd nifer o arweinwyr efengylaidd o ar draws rwydweithiau eu hunain a rhanbarthau Cymru i ffurfio gweithgor a fyddai’n cynllunio, gweddïo a gweithio gyda’u hetholaethau er mwyn codi ymwybyddiaeth a diddordeb.  Mae’r gweithgor yn cyfarfod pob yn ail fis er mwyn cydlynu’r gwaith.  Mae Cyngor Cyfeirio sy’n cynnwys arweinwyr hŷn dosbarthiadau efengylaidd hefyd yn cyfarfod er mwyn rhoi arolygaeth ehangach.

I ddechrau bu’r gweithgor yn ceisio casglu adnoddau o ran amser, arbenigedd, timoedd ac arian ac er mwyn cysylltu eglwysi gydag eglwysi.  Bach oedd yr ymateb i hyn ac felly wedi ystyried patrymau penodol y Testament Newydd (wedi eu traethu yn y llyfr “Ministry on the Move”) mae pob aelod o’r gweithgor yn awr yn gweithio gyda’i etholaeth benodol er mwyn casglu tîm cefnogol o amgylch eglwys neu eglwys newydd i roi mewnbwn i raglen a gytunwyd gan bawb.

Ym mis Mawrth 2009 cynhaliwyd yr ail gynhadledd yn y Drenewydd gyda 200 o arweinwyr yn bresennol.  Mae cynlluniau ar y gweill i ddefnyddio’r parodrwydd cyffredin i helpu mewn cenhadaeth go iawn i Gymru.  Fe fydd hyfforddiant yn cael ei gynnig ar blannu, trawsnewid a sut i weithio mewn tîm cefnogol. 

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.