Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


"Arglwyddi, frodyr a chwiorydd. Byddwch lawen, a chadwch eich ffydd a’ch credo, a gwnewch y pethau bychain a welsoch ac a glywsoch gennyf i. Ac amdanaf i, byddaf yn cerdded y llwybr a droediwyd gan ein tadau o’n blaenau.”

Wrth i Ddydd Gŵyl Dewi ar Fawrth y 1af ddod yn nes, efallai ein bod yn meddwl am brynu bathodyn cenhinen neu genhinen Pedr i roi ar ein gwisg? Efallai hefyd y byddwn yn clywed rhai hanesion am waith a gweinidogaeth Dewi Sant. Daw un o ddywediadau mwyaf enwog Dewi o’i bregeth olaf (gweler uchod) i’r cof: ‘Gwnewch y pethau bychain a welsoch ac a glywsoch gennyf i’.

Mae hyn wedi gwneud i mi feddwl am frawddeg fach rwy wedi’i chlywed yn reit aml yn ddiweddar, ac er mod i’n deall y teimlad y tu ôl iddi, ’dwi ddim yn ei hoffi o gwbl. Dyma’r frawddeg, ‘o leia gallwn weddïo’ neu ‘y peth lleiaf allwn wneud yw gweddïo’.

Fel Cristnogion, byddem i gyd yn cytuno nad peth bach yw gweddi; yn wir, dyma un o’n breintiau, un o’n dyletswyddau a’n hyfrydwch mwyaf. Credaf fod geiriau Dewi Sant am wneud y pethau bychain yn cyfeirio at bethau sylfaenol a chreiddiol y dylem ni fel Cristnogion fod yn eu gwneud, nid pethau bychain o ran pwysigrwydd. Y lle naturiol i fynd iddo ar adegau o helbul, cyfyngder, ansicrwydd neu lawenydd yw gweddi. Felly, wrth i ni feddwl am Gymru a’r Cymry o gwmpas Dydd Gŵyl Dewi, at weddi y dylem droi gyntaf.

A allwn ni yng NghymruGyfan eich annog chi i ymuno â ni mewn gweddi dros Gymru, ei heglwysi a’n brodyr a’n chwiorydd ar hyd a lled y wlad? Ymunwch â ni wrth i ni gofio’n arbennig mewn gweddi am yr holl rai nad yw nhw eto’n adnabod Iesu Grist yn Arglwydd a Gwaredwr: hen ac ifanc, merched a dynion, yn y wlad neu yn y trefi.

Gawn ni ofyn i chi weddïo am rai meysydd o angen ysbrydol go iawn, sy’n nodweddiadol o’r angen ehangach? Rhai sydd ar ein calonnau? Mae gwybodaeth amdanynt ar ein map gweddi. Gweddïwch dros eglwysi ac unigolion sy’n ceisio cyrraedd yr ardaloedd hyn a’u hennill i Grist, eglwysi megis Eglwys Gymunedol Machynlleth (pwyntiau gweddi yma).

A fyddech mor garedig â gweddïo drosom ni yn CymruGyfan, dros yr ymddiriedolwyr a’r tîm arwain wrth i ni ystyried strategaeth y weinidogaeth i’r dyfodol?

Efallai mai “peth bach” yw gweddi, ond dyma un o’r pethau pwysicaf, rhywbeth y gallwn ni gyd uno i’w wneud. Boed i Dduw wrando ar ein gweddïau ac adeiladu Ei eglwys yma yng Nghymru yn 2018.

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd