Am newyddion...


Cenhadaeth Newydd i Gymru

Gan David Ollerton, mae'r llyfr hwn yn ffrwyth sawl blwyddyn o ymchwilio i ba strategaethau sy'n gweithio orau ar gyfer cenhadaeth yr eglwys yng Nghymru. Mae cannoedd o arweinwyr eglwysig ledled Cymru wedi cyfrannu i'r ymchwil hwn. Gallwch brynu copi oddi wrthym ni yma.

Dyma beth mae pobl yn ddweud am Cenhadaeth Newydd i Gymru:

I'r rhai sydd â diddordeb mewn cenhadaeth yng Nghymru, rhaid i'r llyfr hwn fod yn ddarllen gorfodol. Wedi esbonio Cymru a'i phobl yn dreiddgar a sensitif, mae'r awdur yn dadansoddi amrywiol ddulliau cenhadol, a'u heffeithiolrwydd, cyn cynnig i'r darllenydd 'genhadaeth newydd', a chyfeiriad gwahanol i genhadaeth y dyfodol. Dylai Cristnogion yng Nghymru a'r tu hwnt ystyried o ddifrif pob adran yn ei thro, gan fod y llyfr yn cynnwys dadansoddiad gafaelgar a phosibiliadau newydd.

Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr

Prin yw’r llyfrau sydd wedi eu hysgrifennu â chynifer o eglwysi mewn ystyriaeth. Fodd bynnag, mae’r trosolwg o genhadaeth yng Nghymru a geir yn y gyfrol hon yn dweud wrthym lle’r ydym wedi bod, beth sy’n gweithio a sut gallem symud ymlaen. Beth bynnag ein cefndir diwinyddol neu draddodiad, mae angen darllen y llyfr hwn ac ymrafael â’r heriau sydd o’n blaenau. Ni fu erioed mwy o angen i ystyried cenhadaeth newydd i Gymru.

Simeon Baker, Chyfarwyddwr Cenhadaeth Undeb Bedyddwyr Cymru

Mae’r astudiaeth arloesol hon yn cyfuno gwybodaeth hynod am ddulliau amrywiol mewn cenhadu a dealltwriaeth dreiddgar o gymhlethdod cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd y Gymru gyfoes. Rwy’n ei chymeradwyo’n wresog i weinidogion, swyddogion eglwysig, gweithwyr Cristnogol a phawb arall sy’n ymboeni am lwyddiant y ffydd yn ein dydd. Dyma ddarllen angenrheidiol ar gyfer ymateb yn effeithiol i ofynion ysbrydol ail ddegawd yr unfed ganrif ar hugain.

D. Densil Morgan, Athro Diwinyddiaeth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Does dim cwestiwn nad yw Cymru’r 21ain ganrif yn faes i genhadu ynddi erbyn hyn. Wrth geisio yfory Eglwys Iesu yng Nghymru, ni allwn ond defnyddio dirnadaeth heddiw a ffurfiwyd drwy profiad ddoe. Mae’r llyfr hwn yn ffrwyth gweddi, ymchwil a meddwl dwys ar yr ystyriaethau hyn. Wrth ei ddarllen yn weddïgar efallai clywn eto y swn ym mrig y morwydd. Diolch i David am ein gadael yn ddiesgus unwaith yn rhagor. Dewch mentrwn.

Hywel Edwards, Gweinidog Gofalaeth Ardal Thomas Charles, Bala

Cliciwch yma os hoffech weld y traethawd PhD yn Saesneg sy'n cynnwys y gwaith ymchwil sy'n sail i'r llyfr.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd