Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Petawn i’n dweud ‘fork handles, four candles’ rwy’n siŵr y byddai meddyliau’r rhan fwyaf ohonoch, onid y cwbl, yn mynd yn syth at sgets ddoniol y ddau Ronnie am gam gyfathrebu. Os na wyddoch am be rwy’n sôn, teipiwch ‘fork handles sketch’ ar fotwm chwilio YouTube a gallwch ddiolch i mi nes mlaen!

Mae gwylio’r ddau ddyn yn y sgets yn siarad â’i gilydd, yn mynd yn rhwystredig ac ymhen dipyn yn eithriadol o flin, yn ddoniol. Yn y byd go iawn, gall cam gyfathrebu fod ymhell o fod yn ddoniol, gall fod yn berygl go iawn i’r eglwys ac yn arbennig felly i gyhoeddi’r Efengyl.

Gawsoch ni brofiad o gam gyfathrebu mewn amgylchiadau Cristnogol o’r blaen? Rai wythnosau’n ôl, roeddwn mewn cyfarfod yn trafod strategaeth cenhadu i’r dyfodol, roedd anghydweld o ran y strategaeth a threuliwyd cryn dipyn o amser yn trafod. Gadewch i mi roi cip i chi ar yr hyn oedd yn digwydd y tu ôl i’r llenni fel petai – nid oedd anghydweld go iawn, roeddem i gyd yn berffaith hapus gyda’r strategaeth, dim ond fod yna gam gyfathrebu. Mae’n anodd rhoi bys ar ble oedd y gwendid: yn y cyflwyno neu yn y gwrando? Ond nid oedd unrhyw ddrwg go iawn, eto tanlinellwyd i mi bwysigrwydd cyfathrebu clir.

Gall cam gyfathrebu fod yn beryglus. Ym mhregethu a chenhadu’r eglwys, gall cam gyfathrebu arwain at gred anghywir, ffug sicrwydd, at efengyl nad yw’n efengyl o gwbl. Felly, yn y tymor hwn o wersylloedd haf, cenhadu a chlybiau gwyliau, a wnewch ymuno â ni wrth weddïo y bydd yr efengyl yn cael ei chyflwyno’n glir? Ein gweddi yw y bydd Duw’n anfon Ei Ysbryd i arwain pobl i’r gwirionedd, i argyhoeddi’r byd o bechod, o gyfiawnder ac o farn, i ogoneddu’r Gwaredwr, Iesu Grist. Gweddïwn y bydd yr efengyl yn cael ei chyhoeddi’n glir a’i chlywed yn gywir, ac y bydd pobl golledig yn dod yn rhai cadwedig er gogoniant i Grist.

Hefyd, ein gweddi a’n gobaith yw y bydd Duw’n dod ac yn rhoi gweledigaeth glir i eglwysi lleol o ran cenhadaeth ehangach yng Nghymru, yr ardaloedd anghenus lle nad oes tystio effeithiol i’r efengyl.

Fel sefydliad, da ni yng Nghymrugyfan hefyd eisiau bod yn glir yn ein cyfathrebu. Rydym eisiau bod yn glir fod Cymrugyfan yn aros yn ymroddedig i alluogi eglwysi newydd i gael eu plannu ac i eglwysi lleol gael eu hatgyfnerthu, yn enwedig yn ardaloedd mwyaf anghenus Cymru. Ein blaenoriaeth a’n gweddi fwyaf yw y bydd miloedd o eglwysi lleol yn tystio’n effeithiol i’w cymunedau ac yn cyflwyno’n glir newyddion da’r efengyl.

Sut allwch chi ymuno â ni yn yr ymdrech hon?

Gweddïo: edrychwch ar ein map gweddi ar y wefan ac ystyriwch ymroi i weddïo dros un o’r ardaloedd anghenus, fel unigolion neu fel eglwys.
Cyfathrebu: mae’n debyg eich bod yn adnabod ac yn deall y sefyllfa yn yr ardal yn well na ni, felly byddem yn gwerthfawrogi clywed oddi wrthych. Rhannwch eich hanesion newyddion da am dwf yr efengyl â ni, ardaloedd anghenus o ran yr efengyl yn y cyffiniau, ynghyd â’ch gweddïau a’ch cynlluniau ar gyfer plannu ac atgyfnerthu eglwysi. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â Steve Dyer (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) yn y de neu Rhun Murphy (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) yn y gogledd.
Partner: os ydych chi fel unigolyn neu fel eglwys yn cynllunio i blannu eglwys neu atgyfnerthu mewn ardal anghenus o ran yr efengyl, byddem wrth ein bodd yn cydgerdded â chi a gweddïo drosoch ar y daith hon.

Yr Iesu yw’r cyfathrebwr eithaf, yn dweud wrthym Ei fod wedi paratoi ar ein cyfer drwy Ei fywyd, Ei farwolaeth a’i atgyfodiad: newydd da sy’n newid tragwyddoldeb nad ydym yn ei haeddu. O na fyddai Cymru’n clywed y newydd da hwn yn glir a thrwy ras yn ymateb iddo’n gywir mewn edifeirwch a ffydd.

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd