Am newyddion...


Ysgol DAWN - Datblygu Arweinwyr i Weinidogaethau Newydd

Wrth inni geisio ymateb i'r angen sydd am weinidogaeth effeithiol mewn rhannau eang o Gymru, yr ydym yn gorfod sylweddoli ar ein hunion bod y posibiliadau a'r cynlluniau sydd gennym dan sylw yn cael eu llesteirio gan ddiffyg affwysol o bobl hyfforddedig sydd yn abl i gynnig arweiniad effeithiol i eglwysi.  Mae hyn yn arbennig o wir mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith, lle mae'n rhaid i'r neges Gristnogol gael ei chyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn bod yn effeithiol.

Bu i nifer y rhai sydd yn cynnig eu hunain ar gyfer y weinidogaeth lawn amser ostwng ar garlam dros yr hanner can mlynedd diwethaf yma.  Mae hyn yn rhannol, yn adlewyrchu'r crebachu ysbrydol sydd wedi digwydd oddi fewn i'r enwadau traddodiadol.  Ond y mae hefyd yn adlewyrchu amharodrwydd unigolion i gael eu herio ynglyn â'r hyn y gallai Duw fod yn galw arnyn nhw i'w aberthu er mwyn bod yn arweinyddion, hefyd swildod ar ran yr eglwysi a'r mudiadau sydd yn cefnogi'r eglwysi i fod yn cyflwyno'r her i gychwyn.

Wrth i Gristnogion unigol a'u heglwysi ddod yn fwy cefnog, mae pwyslais rhieni ar ddod ymlaen yn y byd yn tueddu i awgrymu y dylai pobl ifanc ymgeisio am swyddi diogel a llewyrchus.  Ochr yn ochr â hyn, mae'n cryfder diwinyddol yn rhoi disgwyliadau rhy uchel inni o'r hyn a ystyrir yn 'waelodol ofynnol' ar gyfer unrhyw fath o arweinyddiaeth yn yr Eglwys, gan beri ein bod yn anfwriadol yn cyrraedd at sefyllfa lle rydym yn dweud: 'wele fi, anfon fe'!  Mae’n rhaid cydnabod bod yna engreifftiau o bobl nad oes neb wedi rhoi galwad iddyn nhw heblaw nhw eu hunain, a’i bod hi’n anodd iawn cyrraedd at rhyw strwythur sy’n sicrhau mai dim ond y rheiny a gaiff eu ‘galw’ gan Duw sy’n dod yn arweinwyr yn y gwaith.  Fodd bynnag, mae’n debyg ei bod hi hefyd yn wir ein bod yn gallu bod yn orofalus, gan ddisgwyl cael gweld y gwrthrych gorffenedig cyn bod unrhyw hyfforddiant a phrofi wedi digwydd.  Fe ddylid herio unigolion sydd â photensial ar gyfer arweinyddiaeth gan roi cyfle iddyn nhw brofi eu galwad.  Mae hyn, nid yn unig yn angenrheidiol o ran bod yn feiblaidd, ond hefyd o ran ymarferoldeb.

Nid oes nemor neb â baich i rannu’r Efengyl, boed mewn sefyllfa o gyfle i efengylu, sefyllfa o arloesi, neu sefyllfa o drawsnewid.  Ac eto, mae cyfleon mawrion a’r meysydd yn wyn ar gyfer y cynhaeaf.  Trwy ragluniaeth Duw, dyma’r fan yr ydym yn canfod ein hunain heddiw ac mae galw arnom i wynebu her ein hoes newydd gydag arweinwyr newydd.

Y mae hi’n fwriad gennym, felly, i fod yn dechrau hyfforddi unigolion sydd yn dangos argoel o ddoniau arwain gan eu gosod ynghanol y gwaith gydag eraill.  Bydd y myfyrwyr sydd yn cyrraedd Llansannan ym mis Medi yn ymgyfarwyddo’u hunain â realiti yr angen yn y Gymru Gymraeg, yn ogystal â sefyllfa ddiwylliannol a chrefyddol y genhedlaeth hon yr ydym yn cael ein galw i dystio iddi.  Bydd yr hyfforddiant yn canoli ar brofiad ymarferol o wahanol fathau o weinidogaethau mewn gwahanol fannau lle mae gwaith y deyrnas yn cael ei gyflawni yng Nghymru heddiw.  Bydd myfyrwyr yn arsylwi, yn adfyfyrio ac yn dwyn canlyniadau o’r sefyllfaoedd hynny.  Fe fydd y cyfan yn cael ei gefnogi drwyddo gan elfen academaid a fydd yn arfogi myfyrwyr i wybod Gair Duw a sut i gymhwyso’r Gair hwnnw i’w bywydau eu hunain yn ogystal â gwaith gweinidogaeth yn yr unfed-ganrif-ar-hugain.

Er mai ar gyfer sefyllfaoedd cyfrwng Cymraeg y bydd y myfyrwyr yn cael eu hyfforddi, fe fydd y gosodiadau, o angenrheidrwydd yn rhai dwyieithog am y rheswm nad oes yna ond ychydig iawn o sefyllfaoedd ar hyn o bryd lle gallwn weld twf yng ngwaith yr Efengyl mewn cyd-destun Cymraeg.  Yr ydym yn rhagweld y bydd gan y myfyrwyr faich a galwad at wahanol weinidogaethau oddi fewn i gorff Crist.  Ein nod yw adnabod y galwadau hynny gan ddarparu cyfleon iddyn nhw eu rhoi ar waith.

Gofynnwn ichi fod mor garedig ag ymuno gyda ni i’n cefnogi’n ymarferol ac mewn gweddi wrth inni geisio ymateb i’r her sydd yn dod o weld ardal ddaearyddol mor eang yng Nghymru lle nad oes yna dystiolaeth Gristnogol effeithiol ar hyn o bryd.

"Sut y maent i glywed heb fod rhywun yn pregethu?  Sut y maent i bregethu, heb gael eu hanfon?"

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd