Mae Cymrugyfan yn defnyddio cwcis

Am newyddion...


Mae’r Nadolig bron yma ac rwy’n dechrau blino ar glywed yr un hen gwestiynau drosodd a throsodd! Mae gan fy ngwraig a minnau ddwy ferch ac rwy wedi colli cyfri sawl gwaith y clywes i’r cwestiynau – ‘Wyt ti’n barod ar gyfer y Nadolig?’, ‘Ydi’r addurniadau fyny eto?’, ‘Wedi ysgrifennu llythyr at Santa?’.

Ond mae un cwestiwn, un rwy’ hefyd wedi’i glywed reit aml, wedi gwneud i mi ddechrau meddwl - ‘Beth wyt ti eisie’r Nadolig hwn?’ Mae’n f’atgoffa o’r cwestiwn y gofynnodd Duw i Solomon – “Gofyn beth bynnag a fynni gennyf.” 1 Brenhinoedd 3:5.

Fel Cristnogion yng Nghymru, tybed sut fydden ni’n ateb cwestiwn tebyg – ‘beth wyt ti eisie i Gymru y Nadolig hwn, neu’n wir yn 2019?’.

Byddai aelodau Cymrugyfan i gyd yn cytuno mai’n dymuniad ni, ein gweddi dros Gymru, fyddai gweld eglwysi byw, yn pregethu’r efengyl, â chenhadaeth ar flaen eu meddyliau ar hyd a lled y wlad. O’r dinasoedd poblog i’r rhannau mwyaf gwledig o Gymru, byddem wrth ein bodd yn gweld eglwysi lleol yn cyrraedd y rhai coll â’r ‘newydd da o lawenydd mawr a ddaw i’r holl bobl.’ Luc 2:10, fod iachawdwr wedi’i eni, ei fod wedi byw’r bywyd perffaith y dylem ni fod wedi’i fyw; ei fod wedi marw’r farwolaeth erchyll yr ydym ni’n haeddu ei phrofi, a’i fod wedi’i gyfodi a’i fod yn awr yn teyrnasu’n frenin y brenhinoedd ac yn Arglwydd yr Arglwyddi, a’i fod yn barod i fod yn iachawdwr i ni, ein bugail, ein cyfaill a’n Harglwydd.

Os dyna’n dymuniad, os dyma’r ffordd y byddwn yn ateb y cwestiwn ‘Beth wyt ti eisie i Gymru y Nadolig hwn, yna beth sy’ raid i ni neud?

Yn syml, dylem weddïo. Nid yw Duw’r tad fel y Sion Corn y mae plant yn clywed amdano, nid yw’n rhoi i ni yn ôl ein daioni, neu’n diffyg daioni. Mae Duw’n ateb fel bod y Tad yn cael ei ogoneddu yn y Mab. Os ydym ni felly, a ninnau’n ddrwg, yn gwybod sut i roi anrhegion da i’n plant, pa faint mwy y bydd ein Tad yn y nefoedd yn rhoi pethau da i’r rhai sy’n gofyn iddo!

Dyma pam y bu Cymrugyfan yn Nolgellau yn gweddïo ar y 15fed o Dachwedd. Fe fuom yn diolch i Dduw am y gwaith y mae wedi’i wneud ac yn ei wneud yn y dref a’r ardal gyfagos, ond hefyd er mwyn gofyn iddo anfon Ei Ysbryd yn yr wythnosau, y misoedd a’r blynyddoedd nesaf, fel y bydd dynion a menywod, merched a bechgyn yn cael eu hachub ac y bydd Ei Eglwys yn cael ei hadeiladu er gogoniant i’w enw.

Cawsom amser gwych o addoli a gweddïo gyda Christnogion a ddaeth o bell, ond go brin ein bod yn meddwl bod y gweddïo drosodd, ‘rhaid gweddïo bob amser yn ddiflino’ Luc 18:1.

Felly, a wnewch ymuno â ni’r Nadolig hwn, yn y flwyddyn newydd a thu hwnt wrth weddïo y bydd Duw yn adeiladu Ei Eglwys, y bydd yn anfon gweithwyr i’w gynhaeaf, ac y bydd pobl ym mhob dinas, tref ac ardal o Gymru’n gweld tystiolaeth, gwaith a llawenydd eglwysi lleol, byw lle bynnag y bônt.

‘A hwn yw’r hyder sydd gennym ger ei fron ef: y bydd ef yn gwrando arnom os gofynnwn am rywbeth yn unol â’i ewyllys ef. 1 Ioan 5:14.

Ychwanegu sylw...          

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd