Am newyddion...


Ychydig oriau wedi i ganlyniadau’r cyfrifiad gael eu cyhoeddi, roedd pawb wrthi yn lleisio’i barn  a defnyddio’r ffigyrau i ddod a’u hagenda penodol hwy i’r amlwg. Richard Dawkins oedd un o’r cyntaf, yn ymhyfrydu fod bron i draean – 32% o boblogaeth Cymru wedi datgan eu bod heb grefydd.

Rwy’n siwr nad fi yw’r unig un sy’n cytuno i rai graddau â Mr Dawkins, Rwyf finnau hefyd yn falch bod mwy o fy nghyd Gymry yn bod ychydig yn fwy gonest am eu ffydd, neu ddiffyg ffydd yn yr achos hwn.

Ond beth a wnawn ni fel arweinwyr/aelodau eglwysi Cymru o’r ystadegau hyn?

Fydda nhw o unrhyw ddefnydd i ni – yn ein cynllunio? Wrth geisio dod i adnabod ein cymunedau’n well?

Fydd y ffaith fod gan dros chwarter poblogaeth Cymru ddim cymhwysterau swyddogol, yn effeithio ar y ffordd yr ydym yn traddodi pregethau, paratoi astudiaethau, efengylu?

Fydd yr ystadegau am yr iaith Gymraeg yn gwneud i ni gysidro, sut ac yn lle yr ydym yn ymestyn allan, ac ym mha gyfrwng?

Yw’r ffaith fod 10% yn fwy o bobl Cymru nac yn 2001 yn ystyried eu hunain yn rai di-gred, yn rhywbeth positif neu negyddol? Sut ydym ni’n ymateb yn gyhoeddus, drwy’r cyfryngau ayb, i’r ystadegau hyn? Wnaiff hyn effeithio ar neu newid ein efengylu? Nid y Neges, all honno byth newid, ond o le ydym ni’n dechrau, cynnwys ein sgyrsiau â ffrindiau, pa fath o weithgareddau mae ein heglwys yn eu cynnal ayb.

Wnewch chi ddefnyddio’r cyfrifiad?
Os wnewch chi - sut?
Os na - pam?

Gadewch sylw, trafodwch, anghytunwch a fi, ond yn fwy pwysig na hyn oll gweddiwch y bydd yr ystadegau hyn wedi newid erbyn 2021. Y bydd mwy na 58% yng Nghymru yn 2021 nid yn unig yn cysidro eu hunain yn Gristnogion – ond yn adnabod, addoli rhoi eu ffydd yn Iesu yn unig.

Ychwanegu sylw...          

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Cymrugyfan
BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
Ffôn:
0845 337 0823
Ebost:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.