Am newyddion...


Diwrnod i Gymru

‘Dani eisiau annog capeli i weddïo dros Gymru drwy gydol y flwyddyn, gan ganolbwyntio yn arbennig ar hyn o gwmpas Dydd Gŵyl Ddewi.

Rydym wedi cynhyrchu sleidiau PowerPoint 2022 y gellid eu defnyddio mewn gwasanaeth Sul neu mewn cyfarfod gweddi. Croeso i chi lawrlwytho copi yma. Rydym hefyd wedi rhoi pump fideo byr ar ein Sianel YouTube yn annog gweddi dros wahanol feysydd. Gellir eu lawrlwytho yma: Gweddïwch dros Derwen, Gweddïwch dros Arloeswyr sy’n Plannu, Gweddïwch dros Enwadau, Gweddïwch dros Bobl Ifanc, Gweddïwch dros Weithwyr â Dwy Alwedigaeth.

Awgrymiadau ar gyfer eich ‘Diwrnod i Gymru’...

Awgrymwn eich bod chi’n neilltuo 5-10 munud yn eich prif gwrdd Sul er mwyn rhoi:

Codi ymwybyddiaeth o’r angen

Treulio ychydig amser i esbonio’r sialensau sy’n ein hwynebu mewn ardaloedd heb eglwysi byw.  Esbonio’r anghenion penodol sydd mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith, lle mae traddodiad a ffurfioldeb yn parhau mewn grym, mannau lle mae cynulleidfaoedd yn aml yn oedrannus ac yn lleihau’n gyflym.

Gwelwch ein tudalen Weddi am wybodaeth benodol.  Yn ogystal, gallwch ddod o hyd i ddolenni i straeon calonogol o bob cwr o Gymru ar ein tudalen YouTube.

Amser o weddi gyda’ch gilydd

Gweddïwch dros Gymru yn gyffredinol, anogwch bobl i weddïo dros un neu ddau o sefyllfaoedd penodol sy’n berthnasol i’ch eglwys, a thros unrhyw fenter yr ydych eisoes yn gysylltiedig.

Gweddi barhaus

Mae llyfrnod Cymrugyfan ar gael i atogffa pobl i barhau i weddio dros Gymru. Mae’r llyfrnod yn atgoffa pobl i fabwysiadu tref a gweddio drosdi’n rheolaidd. Mae gwybodaeth ddefnyddiol am leoedd sydd angen gweddi ar y dudalen Weddi. Gellir lawrlwytho’r llyfrnod i’w argraffu yma: Llyfrnod. Gellir hefyd gael copiau o’r llyfrnod drwy anfon e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nodwch eich enw a’ch cyfeiriad a’r nifer sydd ei angen arnoch.

Camau pellach

Efallai gallech gychwyn trafodaeth trwy’r grwpiau bach yn eich eglwys am y modd y gall eglwysi ag unigolion ddod yn rhan o helpu a chefnogi sefyllfaoedd eraill mewn rhannau eraill o Gymru. Gallwch lawrlwytho Taflen Waith yma.

Mae Cymrugyfan wedi datblygu sesiynau hyfforddi i’n helpu i gyd-destunoli ein heglwysi yng ngoleuni diwylliant a hanes Cymru, a’r sialensiau sy’n ein hwynebu heddiw: Ble yn y byd mae Cymru?  Os gwelwch yn dda trafodwch a gweddïwch am ymwneud eich eglwys a’r materion hyn.  Am fanylion pellach gweler tudalen Ble Mae Cymru?.

Cymrugyfan

BP 4287
CAERDYDD
CF14 8GS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elusen gofrestredig
Rhybudd Preifatrwydd